REGULAMIN

REGULAMIN

§ 1. REZERWACJA

1. Rezerwacji dokonać można poprzez zakładkę „rezerwuj” lub wysłanie zgłoszenia na adres kontaktowy email: info@goralskiechaty.pl oraz telefonicznie pod numerem: +48 607 09 11 11 .

2. Podczas rezerwacji należy podać następujące dane kontaktowe:
● imię i nazwisko,
● liczbę gości,
● termin planowanego pobytu.

3. Po otrzymaniu wstępnego potwierdzenia rezerwacji Gość zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych do dokonania wpłaty kwoty za cały pobyt oraz kaucji w wysokości 1000zł na rachunek Osady Góralskie Chaty 25 2490 0005 0000 4000 2498 8731. Za dzień wpłaty ww. należności uważa się dzień wpływu na rachunek bankowy wynajmującego.

4. Dokonanie rezerwacji oraz wpłata kwoty za pobyt jest jednoznaczna z zapoznaniem się przez Gościa z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniem jego postanowień.

5. Dzieci do ukończenia 3 roku życia w dniu rozpoczęcia pobytu przyjmowane są bezpłatnie.

§ 2. ZASADY POBYTU

1. Doba rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu. Przekroczenie godziny, w której Gość zobowiązany jest do opuszczenia domku uprawnia właściciela Osady Góralskie Chaty do naliczenia opłaty za kolejną dobę pobytu, aż do dnia opuszczenia domku.

2. Zakwaterowanie w dniu przyjazdu oraz wykwaterowanie następuje, w obecności przedstawiciela Osady Góralskie Chaty.
● W przypadku decyzji Gościa o przerwaniu pobytu przed wskazanym właścicielowi Osady Góralskie Chaty terminie planowanego pobytu nie przysługuje zwrot opłaty w części pozostałej do jego planowanego zakończenia.

3. W ciągu godziny od zakwaterowania Gość zobowiązany jest do dokonania oględzin domku, w szczególności sprawdzenia wszelkich urządzeń sanitarnych, mebli oraz wyposażenia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń bądź zniszczeń zobowiązany jest zgłosić je niezwłocznie właścicielowi Osady Góralskie Chaty pod rygorem utraty uiszczonej kaucji.

4. W przypadku przekroczenia deklarowanej w rezerwacji liczby osób korzystających z domku (bez wiedzy i zgody właściciela Osady Góralskie Chaty bądź osoby przez niego upoważnionej) właściciel Osady Góralskie Chaty zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. Wówczas Gościowi nie przysługuje zwrot wniesionych opłat, w tym kaucji.

5. Gość nie ma prawa podnajmować lub przekazywać domku innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie kompleksu w godz. od 8:00 do 22:00.

6. Pobyt zwierząt na terenie Osady Góralskie Chaty jest możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem Osady z zachowaniem szczególnych warunków czystości oraz bezpieczeństwa innych Gości tj. przebywanie psa na terenie ośrodka dozwolone jest tylko w na smyczy.

7. Jeśli Gość nie przyjedzie do północy pierwszego dnia pobytu, a nie zgłosił opóźnienia, rezerwacja zostaje anulowana automatycznie.

8. Gość zobowiązany jest do zwrotu domku w stanie nienaruszonym, w tym pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, pod rygorem zatrzymania przez właściciela Osady Góralskie Chaty wpłaconej przez Gościa kaucji.

§ 3. ODWOŁANIE REZERWACJI

1. Gość może odwołać rezerwację bez ponoszenia z tego tytułu kosztów w terminie do 45 dni przed dniem rozpoczęcia planowanego przyjazdu. W przypadku pobytów zarezerwowanych na okres Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra oraz Wielkanocy termin ten wynosi 60 dni.
2. Odwołanie rezerwacji w okresach krótszych, aniżeli wskazane w ust. 1 powoduje przepadek kwoty w wysokości 50% opłaty za planowany pobyt.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI I KAUCJA

1. Gość zobowiązany jest do uiszczenia całej opłaty za pobyt do dwóch dni roboczych po dokonaniu rezerwacji.
2. Wraz z opłatą, o której mowa w ust. 1, pobierana jest kaucja w wysokości 1000zł tytułem zabezpieczenia roszczeń z tytułu ewentualnych wyrządzonych szkód. Właściciel Osady Góralskie Chaty zobowiązuje się do zwrotu kaucji wpłaconej na rachunek bankowy w terminie 7 dniu po wymeldowaniu Gości. Warunkiem zwrotu całej kwoty wpłaconej kaucji jest zwrot Domku w należytym stanie opisanym w §2 .5 REGULAMINU.
3. Istnieje możliwość wpłaty kaucji w dniu przyjazdu w gotówce przedstawicielowi Osady Góralskie Chaty, wówczas zwrot kaucji nastąpi po zdaniu domku przedstawicielowi Osady Góralskie Chaty.

§ 5. ZASADY POBYTU

1. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Palenie tytoniu możliwe jest wyłącznie na wolnym powietrzu. W przypadku złamania zakazu palenia tytoniu w domku Gość zobowiązany jest do uiszczenia właścicielowi Osady Góralskie Chaty opłaty w wysokości 1000zł, która zostanie przeznaczona na przywrócenie domku do stanu sprzed złamania zakazu.
2. Gość ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkiego rodzaju szkody wyrządzone w domku bądź na terenie Osady, w tym zgubienie lub zniszczenie przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
3. W przypadku opuszczania domku, zarówno w trakcie pobytu jak i w dniu jego zakończenia, Gość zobowiązany jest do wyłączenia urządzeń pobierających prąd elektryczny (oświetlenie, telewizory) oraz zamknięcia na klucz drzwi wejściowych.
4. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym miejscu. Parking jest bezpłatny oraz niestrzeżony.
5. Ze względu na wymogi ochrony przeciwpożarowej w domku nie wolno używać jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie stanowiących wyposażenia domku i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domku materiałów łatwopalnych, wybuchowych oraz o nieprzyjemnym zapachu.
6. W razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu właściciel Osady Góralskie Chaty jest uprawniony do jednostronnego skrócenia okresu pobytu Gościa i nakazania niezwłocznego opuszczenia domku, bez zwrotu uiszczonych opłat.
7. Osoby inne, aniżeli wskazane do pobytu przy dokonywaniu rezerwacji, mogą przebywać na terenie Osady wyłącznie za wcześniejszą zgodą właściciela Osady Góralskie Chaty.
8. Cisza nocna na terenie Osady obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.
9. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do pozostawania na terenie Osady w obecności pełnoletniego opiekuna.
10. Użytkownicy grilla znajdującego się na terenie Osady Góralskie Chaty zobowiązani są do pozostawienia czystości po zakończonym grillowaniu. Węgiel drzewny i brykiet Goście organizują we własnym zakresie. Obok grilla dostępne jest bezpłatne drewno, z zachowaniem zasad bezpiecznego korzystania z niego.
11. Właściciel Osady Góralskie Chaty nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia Gościa i osób go odwiedzających.
12. Zabrania się ingerencji w centralny sterownik ogrzewania domku, za wyjątkiem regulacji temperatury na termostacie znajdującym się w domku.
13. W razie wypadku lub potrzeby udzielenia pierwszej pomocy apteczka znajduje się w oznaczonym i łatwo dostępnym miejscu domku.
14. Zabrania się chodzenia w butach na terenie domku, zwłaszcza na wysokim obcasie oraz narciarskich.
15. Właściciel Osady zastrzega sobie prawo do odmowy dalszego świadczenia usług osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu bądź środków odurzających, zachowujących się agresywnie, a także w przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat.
16. Na terenie Osady Góralskie Chaty znajdują się jacuzzi, które są obiektami niestrzeżonymi, dlatego dzieci mogą korzystać z ww. obiektów wyłącznie w obecności i pod opieką swoich rodziców lub opiekunów, którzy ponosząc całkowitą odpowiedzialność za dzieci.
17. Przebywanie w jacuzzi pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających jest zabronione ze względów bezpieczeństwa.
18. Maksymalna ilość osób korzystających z jacuzzi to 5. Obiekt może obciążyć za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z jacuzzi, w szczególności za uszkodzone elementy jacuzzi.
19. Zabrania się korzystania z jacuzzi osobom, u których oznaki wskazują na: choroby skóry, grzybicę, brodawczaka, rumień, róża itp., otwarte skaleczenia, choroby zakaźne, trudno gojące się rany, brak higieny osobistej, padaczkę, częste iniekcje dożylne na kończynach górnych, trudności w oddychaniu, zaburzenia równowagi, agresywne zachowanie.
20. Korzystanie z jacuzzi odbywa się na własne ryzyko. Właściciele Osady Góralskie Chaty nie biorą odpowiedzialności za urazy powstałe wskutek korzystania z ww. obiektów.
21. Ze względów bezpieczeństwa dzieci do lat 12 mogą korzystać z jacuzzi, placu zabaw, wyłącznie w obecności i pod opiek

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Dokonując rezerwacji, o której mowa w § 1, Gość wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Gościa zawarte są na stronie internetowej Osady Góralskie Chaty w zakładce RODO – Ogólne rozporządzenie o ochronie danych.
2. Umowa o odpłatny pobyt w domku nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.
3. Właściciel Osady Góralskie Chaty nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców mediów do domku, a spowodowane m.in. czasowym brakiem wody, prądu.
4. Na teren Osady Góralskie Chaty są przyjmowane zwierzęta po wcześniejszym ustaleniu.
5. Niniejszy Regulamin podaje się Gościowi do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.goralskiechaty.pl .
6. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy właścicielem Osady Góralskie Chaty a Gościem z tytułu świadczenia usługi o odpłatny pobyt w domku jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby właściciela Osady Góralskie Chaty.

Scroll to Top